20160719_083730

  • Tên công trình Gian Cung Thánh Nhà Nguyện Camillo
  • Địa điểm Fatima - Thủ Đức
  • Năm thực hiện 2016
  • Đơn vị thi công Thienanart