Tiểu Sử Thánh Phan Văn Minh
- Sinh 1815 tại Cái Mơn, Vĩnh Long (Cái mơn), West Cochin-China
- Từ trần Ngày 3 Tháng 7 Năm 1853 tại Ðình Khao
- Tôn phong lên bậc chân phước Ngày 27 Tháng 5 Năm 1900
- Tôn phong Hiển Thánh Ngày 19 Tháng 6 Năm 1988

  • Công trình Nhà thờ Thánh Philipphê Minh
  • Địa điểm Orlando - Floria - Mỹ
  • Năm thực hiện 2007
  • Đơn vị thi công Thiên Ân Art