Tổng lãnh Thiên Thần Micae – A 03
Tổng lãnh Thiên Thần Micae – A 03

Thiên Thần là sứ giả được Chúa sai đi để phục vụ công trình của Chúa và phục vụ con người mà Chúa yêu thương.

not rated Đọc tiếp