• Tên công trình Nhà nguyện Dòng Can vê
  • Địa điểm Tam Hà – Thủ Đức – Tp. HCM
  • Năm thực hiện 2013
  • Đơn vị thi công Thiên Ân Art