Hiển thị 1–12 của 46 kết quả

Nhà tạm vẫn là nơi Chúa Kitô hiện diện, Ngài là Thiên Chúa bất khả phân với thịt và máu, với thần tính và nhân tính của Ngài. Bởi thế, cần phải có một nơi xứng đáng cho sự hiện diện này. Nhà tạm như thế thay thế cho Hòm Bia Giao Ước xưa kia. Nhà tạm hoàn tất cách trọn vẹn những gì mà Hòm Bia Giao Ước thể hiện: đó là nơi cực thánh, là lều của Thiên Chúa, và là ngai tòa của Người. Một thánh đường không có sự hiện diện của Thánh Thể, thánh đường đó đã chết.

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 01

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 02

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 03

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 04

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 05

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 06

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 07

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 08

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 09

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 10

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 11

Đồ dùng trong Phụng Tự

Nhà Tạm – TAB 12