• Tên công trình Nhà nguyện giáo họ Đức Mẹ Lộ Đức
  • Địa điểm Linh Đông – Thủ Đức
  • Năm thực hiện 2019
  • Hạng mục ghế chủ Tế, ghế giáo dân
  • Đơn vị thi công Thiên Ân Art