• Tên công trình Nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn
  • Địa điểm Quận 1 – Tp. HCM
  • Năm thực hiện 2009
  • Đơn vị thi công Thiên Ân Art