• Tên công trình Nhà nguyện Nhà Thờ Huyện Sỹ
  • Địa điểm Quận 1 – Tp. HCM
  • Năm thực hiện 2018
  • Đơn vị thi công Thiên Ân Art