• Tên công trình Nhà Thờ Rạng
  • Địa điểm Phan Thiết – Bình Thuận
  • Năm thực hiện 2016
  • Hạng mục ghế giáo dân
  • Đơn vị thi công Thiên Ân Art